JAMB Igbo Language UTME Recommended Textbooks 2020/2021

JAMB Igbo Language UTME Recommended Textbooks 2020/2021

Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB Unified Tertiary Matriculation Examination, UTME Official List of Recommended Textbooks for Igbo Language.

All candidates who wish to sit for any of the Joint Admissions and Matriculation Board, JAMB Unified Tertiary Examination, UTME for Igbo Language are required to get hold of the text-books listed below:

The books outlined below are the recommended texts for JAMB UTME Examination as it contains Topics where the board are likely to set their examination questions from.

JAMB List of Recommended Textbooks for Igbo Language (UTME)

 • Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995) Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.
 • Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999) Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.
 • Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991) Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.
 • Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999) Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc
 • Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.
 • Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ, Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha: Houston Publishers Ltd.
 • Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.
 • Ubesie, T. U. (1978): Ọdinala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.
 • Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992): Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.
 • Uba – Mgbenena, A. (2006): Ụtọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan: Gold Press Ltd.
 • Anozie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.
 • Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.
 • Ofili, D. N. Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge.
JAMB Igbo Language UTME Recommended Textbooks 2020/2021 JAMB Igbo Language UTME Recommended Textbooks 2020/2021 Reviewed by Lagos Universities Info on Tuesday, January 14, 2020 Rating: 5
Show comments
Hide comments

No comments:

NOTE: Comments are being Moderated and at Such Might Not Appear Immediately Until it is Been Reviewed and Approved by a Moderator.
Always Remember to Tick the "Notify Me" Box before Submitting Your Comment to be Notified when the Comment is been Approved or When a Reply has been made to Your Comment.

Powered by Blogger.